Yarışmanın Amacı

Pandemi sürecinin olağanüstü koşulları günlük hayatımızı çok farklı noktalarda zorladı. Bu sıradışı durumda diğer mekânlardan uzak durup, alışılmadık uzunluktaki vakitleri evlerimizde geçirince ister istemez evlerimizi ve evlerimizden yola çıkarak ev üzerine düşüncelerimizi de gözden geçirir olduk. Pandemi ile eşzamanlı olarak, 21. Yüzyılda Dünya’nın temel sorunlarından biri olan iklim değişikliği kaynaklı sorunları da içinde barındıran bir dizi konu üzerine de düşündük, düşünmeye devam ediyoruz. Hazır evlerimizi ve evlerimizden yola çıkarak diğer evleri ve bu evlerden yola çıkarak ev fikrini gözden geçirmeye başlamışken bunu bir adım öteye taşıyarak bu durumdan edindiklerimizi paylaşıp, ‘ev meselesi’ni olabildiğince ayrıştırıp, yeniden toparlayabiliriz diye düşünüyoruz. Ev içiyle olduğu kadar, içiyle dışı arasındaki arayüzleriyle, sokağıyla, mahallesiyle, sitesiyle şimdi eskisinden çok daha önemli bir konu olarak duruyor önümüzde.

Ev bir sığınak mı, istediğimiz gibi mi, istediğimiz yerde mi, hep kalabilir miyiz, az sonra gidecek gibi miyiz, güvende miyiz, yeterince mahrem mi gibi sorulara yeterince sağlıklı mı diye yeni bir soru daha eklendi. Hazır bu sorular aklımıza düşmüşken bu konuları didikleyelim dedik ve ‘ev meseleleri’ni, tekrara düşmeden, olabildiğince farklı açılardan bakarak ortak derdimiz olan bir meseleyi başkalarının da katılımıyla tek başımıza yapamayacağımız kadar iyi bir biçimde irdeleyebileceğimizi fark ettik. Ve bu konuyu lisans öğrencilerinin katılımına açık bir yarışmayla onlarla birlikte düşünmek istedik. Yarışmanın lisans öğrencilerine açık olmasının nedeni, lisans eğitimi sürecinde ya da sonrasında bu konu üzerine düşünmüş olan ve bu bağlamda düşünce ve mekan üretme konusunda istekli ve donanımlı öğrencileri bulmak.

Mimarlar, mühendisler, halk sağlığı konusunda çalışan tıp öğrencileri, sosyal bilimciler ve psikologlar ve diğer disiplinlerden konuya ilişkin çalışmaları olanlar bu yarışmaya katılsınlar istedik ve ekip lideri mimarlık bölümü öğrencisi olmak kaydı ile ekip oluşumlarını serbest bıraktık. Çok az şeyi süreci içinde paylaşıp, tartıştığımızı ve dolayısıyla kapalı devreler içinde geliştirmeye çalıştığımızı düşünerek bu çalışma yönteminin gelişkin bir fikre ulaşmak için iyi bir yol-yordam olacağını düşünüyoruz.

Yarışmanın Konusu

İklim değişikliği, nedenleri ve etkileri ile bir bütün olarak küresel çağın en büyük sorunudur. Küresel ısınmaya bağlı iklim krizinin; çölleşme, kuraklık, sel, heyelan, buzulların erimesi, ısı artışları ve bazı canlı türlerinin nesillerinin tükenmesi gibi sonuçları vardır. Ayrıca, doğal kaynakların tükenmesi, fosil yakıt kullanımı ve doğaya zarar veren malzemelerin kullanımı da iklim değişikliğini olumsuz etkileyen diğer unsurlardır. Bu bilgiye ek olarak, içinde bulunduğumuz coğrafya, deprem, tsunami, yangın gibi farklı doğal afet risklerini de içinde barındırmaktadır. Göç, göçmenlik, gelecekteki barınma problemleri, olası enerji krizleri, insan ve çevre sağlığı ilişkisi gibi diğer küresel sorunlardır.

Baumit bu yarışma dizisinin konusu olarak, her sene tekrarlayacak bir üst başlık belirlemiştir: “Sağlıklı bir Yaşam Alanı Olarak Ev”. Bu seneki yarışma jürisi ekibi olarak biz bu geniş başlığı ele almak üzere yarışmacılara “Bir arada yaşam alanı olarak erişilebilir konut” temasını öneriyoruz. Yarışmacılardan beklentimiz, bugün hem yerel hem küresel ölçekte acil bir konu olan ve öğrenciden çalışana, tekil bireyden aileye, toplumun her kesimini etkileyen barınma krizinin mekânsal karşılıklarına odaklanmaları. Bu krizin çıkmasına sebep veren politik, sosyal, ekonomik ve ekolojik sebepler, en temel hakkımız olan sağlıklı ve erişilebilir konutu ulaşılması zor bir hedefe dönüştürdü. Öte yandan, aşina olduğumuz organizasyon ve üretim biçimlerini ve inşaat teknolojilerini alışageldiğimiz halleriyle kullanmaya devam ettiğimiz sürece, bildik yanıtlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Mekanı doğrudan etkileyen ve ardı ardına gelen bu krizlerin arasında, krizin dönüştürücü gücünü kullanarak, birarada yaşam alanı olarak erişilebilir konut nasıl, hangi sistemlerle, ne gibi teknolojilerle, hangi işbirlikleri ile üretilebilir? Yarışmanın bu seneki odak noktasına bu soruları yerleştirerek, yeni tartışmalar, öneriler ve soruların önünü açmayı hedefledik. Barınma sorununun, sadece mimarlıkla çözülemeyeceğinin farkındayız, öte yandan bu çok katmanlı problemin tasarım odaklı bütünsel bir yaklaşımla ele alınmasını gerektiğini düşündüğümüz için, öğrencilerin çok disiplinli ekiplerle bu konuyu değişen perspektiflerle ele almalarını bekliyoruz.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma şartname esasları içerisinde düzenlenmiş tek aşamalı bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmayı Açan Kurum ve İletişim Adresi

Baumit Türkiye
Raportör : Bahar Dikensak, Balkı Özdinçler
E-posta : yarisma@baumit.com.tr

Ödüller

3 Eşdeğer Ödül : 3 x 75.000 TL
Ödüle layık görülen projeler yarışma web sayfası ve sosyal medya üzerinden ilan edilecektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

  • Yarışma tüm üniversitelerin lisans öğrencilerine açıktır.
  • Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılınabilir. Jüri, farklı disiplinlerden üyeleri olan ekip oluşumunu önermektedir.
  • Ekip olarak katılımda, ekip üyesi katılımcıların hepsinin başvuru tarihinde lisans öğrencisi olması gereklidir.
  • Ekip lideri mimarlık bölümü öğrencisi olmalıdır.
  • Katılımcılar yarışmaya sadece tek bir öneri gönderebilirler.
  • Katılım ücretsizdir.
  • Yarışmaya 12.02.2024 tarihine kadar www.baumittasarimyarismasi.com.tr üzerinden kayıt yaptırmak zorunludur.
  • Yarışmaya, yarışma jürisinin, danışman jürinin, raportörlerin ve firma yöneticilerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.